Samenwerkingsverbanden

Sociale Verzekeringsbank (SVB):
Bij het introduceren van nieuwe testen of bij het ‘overnemen’ van bestaande testen, die tot dan toe in het buitenland werden gedaan, dient het ADC daarvoor een tarief in bij de SVB, ter goedkeuring.
Wanneer het SVB akkoord gaat met het voorgestelde tarief, hebben patiënten geen machtiging vooraf nodig voor zo’n test. Dit levert tijdswinst op en komt de patiëntzorg ten goede.

UitvoeringsorganisatieGeneeskunde en Gezondheidszaken (Uo G&Gz):
Het ADC heeft een meldingsplicht om, onder andere, bij het aantreffen van ziekmakende micro-organismen, zoals bepaalde viruses, dit te melden bij het Uitvoeringsorgaan Gezondheid en Geneeskundige Zaken (Uo G&Gz).
Ook als het ADC de uitbraak van een aandoening opmerkt, moet dit aan de Uo G&Gz worden gemeld zodat dit orgaan een passend surveillanceprogramma kan instellen.

Controle drinkwater
Het ADC is door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aangewezen om, op basis van het Landsbesluit Kwaliteit Drinkwater (Pb. 2006, no. 72), dagelijks – ook in het weekeinde – auditonderzoeken op lokaal geproduceerd drinkwater te verrichten.

Het ADC is sinds 25 maart 2009 NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd onder de Raad voor Accreditatie (RvA) registratienummer L493, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/. Met die erkenning staat het als een paal boven water dat de kwaliteitscontrole van drink- en dialysewater, dat voor analyse wordt aangeboden en tevens onder de accreditatie scope valt, aan alle relevante, internationale eisen voldoet.

Deze accreditatie kent twee poten: een fysisch-chemische (die de afdeling Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek (TGO) afhandelt) en een microbiologische (die de afdeling zelf uitvoert (Waterlab Microbiologie, WMB).

Het ADC heeft hierbij een meldplicht: als er afwijkingen – in negatieve zin – van geldende normen worden geconstateerd, moet dit aan het Uo G&Gz worden gerapporteerd.

TGO onderzoekt de aanwezigheid en het gehalte van metalen in het drinkwater. Ook fysisch-chemische aspecten worden tegen geldende normen gehouden. Verder is er ook organoleptisch onderzoek naar de geur en de smaak van het water.
WMB onderzoekt de aanwezigheid en de hoeveelheid van micro-organismen in het drinkwater.

De samenwerking die het Waterlab met diverse instanties heeft, omhelst méér dan alleen de audits: er wordt ook samengewerkt op het gebied van (vervolg)opleiding en de aanschaf van materieel.